ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 15 mai 2018

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 258.557 din 4.05.2018,

în temeiul art. 17 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată,

în temeiul art. 3 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Articolul I

Normele de apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 și 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.La articolul 4 alineatul (3), litera a)se modifică și va avea următorul cuprins:

a)toate ovinele/caprinele din fermă să fie individualizate și înregistrate conform sistemului oficial. Până la vârsta de 5 luni, produșii obținuți din ovinele/caprinele supuse controlului oficial al performanțelor de producție se marchează prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

2.La articolul 4 alineatul (3), după litera a)se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

a1) toate ovinele/caprinele, masculi și femele, animale de reproducție de rasă pură care urmează să se înscrie într-un registru genealogic se marchează prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

3.La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Cu ocazia controlului se verifică dacă animalele sunt individualizate după sistemul oficial și marcate prin tatuare potrivit prevederilor art. 35, datele privind organizarea împerecherilor, evidența fătărilor, filiația maternă/paternă, precum și durata medie a gestației.”

4.La articolul 22, alineatul (1)se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 22 Organizarea înregistrării

(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:

– identificarea animalelor conform sistemului oficial și marcarea acestora prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

– controlul producției de lapte;

– verificarea controlului producției de lapte prin inspecția periodică a fermelor;

– organizarea controlului montelor, folosirea registrului de fătare.

5. La articolul 27, alineatul (2)se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Controlul oficial al producției de carne necesită un sistem de identificare și înregistrare a mieilor care include:

– identificarea animalului conform sistemului oficial și marcarea acestuia prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

– data nașterii;

– rasa;

– numărul de ordine al fătării prin care i s-a dat naștere;

– sexul;

– identificarea părinților;

– metoda de reproducție din care a fost obținut, respectiv însămânțare artificială, montă naturală autorizată sau transfer de embrioni, precum și tipul de produs, respectiv produs din fătare cu un singur produs sau gemelară;

– identificarea fermei unde a fost născut.”

6. La articolul 35, alineatul (1)se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 35

(1) Animalele cuprinse în controlul oficial trebuie să fie individualizate și înregistrate oficial, iar numărul matricol să fie unic pentru fiecare animal și niciodată reutilizat. Pentru animalele cuprinse în controlul oficial se va folosi marcarea prin tatuare, ca metodă suplimentară de identificare, care se va realiza astfel:

a)până la vârsta de 5 luni, produșii obținuți din ovinele/caprinele supuse controlului performanțelor de producție, obținuți din însămânțare artificială, montă naturală autorizată și transfer de embrioni, se marchează prin tatuare ca metodă suplimentară de identificare;

b)toate ovinele/caprinele, masculi și femele, animale de reproducție de rasă pură, care urmează să se înscrie într-un registru genealogic, se marchează prin tatuare ca metodă suplimentară de identificare.”

7. La articolul 35, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Procedura operațională privind tatuarea ca metodă suplimentară de identificare, prevăzută la alin. (1), se elaborează de către Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

8. La articolul 37, alineatul (1)va avea următorul cuprins:

Articolul 37  Norme pentru verificarea originii și descendenței

(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:

a)dacă animalul montat este corect identificat, conform sistemului oficial, și marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

b)dacă masculul care a efectuat monta este corect identificat, conform sistemului oficial, și marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

c)dacă data nașterii se încadrează cu +/- 6% din lungimea medie a gestației față de data montei;

d)dacă descendentul animalului montat este corect identificat, conform sistemului oficial, și marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

e)dacă masculul care a montat este verificat, fie prin evidențele IA, fie prin evidențe din care rezultă că masculul care a efectuat monta a fost în fermă în ziua montei sau prin declarația medicului veterinar (de exemplu, în cazul transferului de embrioni).”

Articolul II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

București, 14 mai 2018.

 Nr. 1045.